Máy phát điện

Xuất phát từ yêu cầu về sự cấp nguồn điện liên tục trong các Tr